CONSELL ESCOLAR

cartell eleccions consell escolar

calendari consell escolar

 

Per consultar tot el full informatiu cliclau el següent enllaç:

FULL INFORMATIU CONSELL ESCOLAR 17-18

 

 

 

 

És l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.

Composició actual  curs 17-18 :

Paqui Pons Dalmedo

Directora

Irene Pons Florit                   

Cap d’estudis

Susi Alonso Villanueva    

Secretaria

Carles Medrano

Representant APIMA

Jaume de Febrer de Olives  

Representant dels pares i mares

Ingrid Egea Martínez         

Representant dels pares i mares

Carmen Crespo                                

Representant dels pares i mares

Miguel Angel Utiel                            

Representant dels pares i mares

Adelaida Ponsetí                         

Representant de l’Ajuntament

Maria Cardona Mir

Representant de mestres

Cati Sintes Espasa

Representant de mestres

Mari Vidal Tuduri 

Representant de mestres

Mª José Pons Baena                        

Representant de mestres

Rosa Llompart Servet 
                     

Representant de mestres

 

Competències del Consell Escolar:

 

Segons la darrera normativa recollida en l'article 127 del BOE Nº 295 del 2013, el Consell Escolar del centre tindrà les següents competències:

 

a) Avaluar els projectes i les normes als que fa referència el capítol II del títol V de la present Llei Orgànica.

 

b) Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre del mestres, en relació amb la planificació i organització docent.   

 

c) Tenir coneixement de les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats/es.   

 

d) Participar en la selecció del director/a del centre, en els termes que la present Llei Orgànica estableix. Ser informat del nomenament i cessament dels demés membres de l’equip directiu. Si és el cas, previ acord dels seus membres, adoptat per la majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.      

 

e)  Informar sobre l’admissió d’alumnes, conforme amb el que estableix aquesta Llei Orgànica i disposicions que la desenvolupen.

 

f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s'atenguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director/a corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument a la convivència del centre, el Consell Escolar, a instancia de pares, mares o tutors legals, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, en aquest cas, les mesures oportunes.

 

g) Proposar mesures e iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a que es refereix l’article 84.3 de la present Llei Orgànica, la resolució pacífica de conflictes, i la prevenció de la violència de gènere.

 

h) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar, e informar de l’obtenció de recursos complementaris, d’acord amb el que estableix en l’article 122.3.

 

i) Informar les directrius per la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.

 

j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participi el centre.

 

k) Elaborar propostes e informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la qualitat de la mateixa.

 

l) Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per l’Administració educativa.

            

 

Altres